Thứ Ba, ngày 23 tháng 9 năm 2014

Thứ Ba, ngày 16 tháng 9 năm 2014

Thứ Năm, ngày 11 tháng 9 năm 2014

Talkshow ĐỈNH CAO SỰ NGHIỆP - Bệnh viện Thống Nhất Tp.HCM

Talkshow ĐỈNH CAO SỰ NGHIỆP thiết kế riêng cho tập thể Bác sĩ và Lãnh đạo bệnh viện Thống Nhất Tp.HCM.

Thứ Tư, ngày 03 tháng 9 năm 2014

Talkshow ĐỈNH CAO SỰ NGHIỆP - Đại học Công Nghiệp Tp.HCM

Talkshow ĐỈNH CAO SỰ NGHIỆP dành riêng cho sinh viên và giảng viên Đại học Công Nghiệp Tp.HCM.