Thứ Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2015

Thứ Tư, ngày 20 tháng 5 năm 2015

Talkshow ĐỈNH CAO SỰ NGHIỆP - World Training Cần Thơ

Talkshow ĐỈNH CAO SỰ NGHIỆP thiết kế và trình bày riêng cho công ty World Training trong chương trình ĐƯỜNG ĐẾN THỊNH VƯỢNG.